Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Popuna upražnjenog radnog mjesta

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o. 

                V I S O K O 

 

Broj:209-I/17

Dana: 16.03.2017.god.

 

Na osnovu člana 10. Statuta Javnog Preduzeća „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Vrši se popuna radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javno Preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko i to:

 

1. „Rukovodilac prodaje i marketinga“ 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Pored općih zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko:

 

Posebni uslovi

 

1. Završen ekonomski fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ECTS bodova

2. Radno iskustvo na rukovodećim poslovima najmanje 3 (tri) godine,

3. Aktivno znanje engleskog jezika,

4. Sposobnosti upotrebe (informacijskih) tehnologija – internet, poznavanje  programskog paketa MS Office i poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows; 

5. Vozačka dozvola „B“ kategorije.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 

1. Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

2. Uvjerenje da je državljanin/-ka BiH,  original ili ovjerena fotokopija (ne starije od 3 mjeseca),

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje / dokaz da se protiv kandidata/-kinje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 

mjeseca) – izdato od nadležnog suda,

5. Uvjerenje / dokaz da nije osuđivan/-a za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca) – izdato od nadležnog suda,

6. Ovjerenu fotokopiju diplome,

7. Dokaz da kandidat/-kinja ima najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,

8. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije,

9. Dokaz o poznavanju rada na računaru,

10. Certifikat o poznavanju engleskog jezika,

11. Ovjerene i svojeručno potpisane izjave da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultatdisciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

 

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, bit će obavljen intervju.

 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, web stranici općine Visoko i web stranici JP Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, najkasnije do 06.04.2017.god. do 14:00 sati, na adresu:

 

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

Ul. Kakanjska br. 4

71300 Visoko

sa naznakom 

„Za javni oglas za popunu radnog mjesta  - NE OTVARATI“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti original ili ovjerena fotokopija, ne starija od 3 (tri) mjeseca. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko,  nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

 

Preuzmite tekst javnog oglasa